VÄRDERINGAR

Grunden vi verkar från

Dessa värderingar ska genomsyra all verksamhet inom föreningen. Alla verksamma inom föreningen ska känna till och följa dem. Detta gäller även alla samarbetspartners och externa aktörer som på olika vis medverkar i festivalen.

West Pride ställer sig bakom FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN:s konvention om kvinnors rättigheter och FN:s konvention om barnets rättigheter.

West Pride tar avstånd från all form av diskriminering och förtryck utifrån exempelvis etnicitet, kön, könsidentitet eller -uttryck, ålder, funktionalitet, sexuell läggning, sexualitet, trosuppfattning eller social tillhörighet.

West Pride värnar om ett samhälle utan våld och hot om våld.

West Pride är öppen för alla som delar ovanstående värderingar och respekterar den kultur som har sina rötter i homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras liv.

Våra värdeord

 

Gemenskap

West Pride sprider glädje. West Pride är en festival där människor kan mötas och ha roligt tillsammans. Vi erbjuder lustfyllda mötesplatser och tillsammanskänsla. Våra besökare ska känna sig stärkta i sin identitet och i sina livsval.

Öppenhet

På West Pride bemöts alla med respekt. Vi är välkomnande och ömsesidigt inkluderande. Här finns ett tillåtande klimat där debatter och ifrågasättande får ta plats. Här skapas nya möten.

Tillgänglighet

Alla ska kunna vara med på och ta del av West Pride. Vårt mål är en nolltolerans mot icke tillgänglighetsanpassade lokaler och vi erbjuder programpunkter som är tillgängliga utifrån funktionalitet och språk. West Pride är också gratis och öppet för alla besökare.

Engagemang

West Pride vill göra skillnad året om. Vi vill uppmuntra till ett engagemang som sträcker sig långt utanför festivalens tid och rum. West Pride förändrar attityder och verkar ur ett normkritiskt perspektiv för ett hållbart samhälle. Vi är solidariska med andra delar av världen. West Pride ger aldrig upp.

Nyskapande

På West Pride erbjuds konst och kultur av hög kvalitet. Våra besökare ska inspireras, överraskas, utvecklas och förhoppningsvis provoceras. Utbudet av konst och kultur har en bredd och andas mod och nytänkande. Det ska finnas utrymme att utmanas i sin syn på kultur.