Festivalinfo

Scroll down for English.

EuroPride 2018 Göteborg

Ett EuroPride är ingen vanlig pridefestival – den är större, festligare och ger utrymme att lyfta fler viktiga frågor som inte bara rör Sverige utan blickar ut i Europa och världen för att belysa hbtq+ personers livssituation. Dessutom är det Göteborgs Kulturkalas samtidigt där vi dyker upp i varandras program och på varandras scener. Med en större festival med mer att se och mer att göra är det mycket att tänka på. Men här finns information och tips på hur du ska ta dig an festivavveckan på bästa möjliga sätt! 

Program
Hela programmet för EuroPride 2018 Göteborg finns på svenska och engelska och du kan filtrera på dag, plats, kategori av aktivitet och söka på fri text. Hela programmet på svenska och engelska finns dessutom i vår programtidning som vi ger ut tillsammans med Metro vår mediepartner. I programtidningen hittar du hela programmet och även Göteborgs Kulturkalas program som pågår samtidigt – dubbelt så festligt! Varje dag under festivalen finns dagsprogrammet i dagens Metrotidning som du hittar på alla buss- och spårvagnshållplatser runt om i stan. Programmet hittar du här.

EuroPride House
EuroPride House hittar du i området runt Götaplatsen på Stadsbiblioteket, Riksarkivet och Artisten. Där kan du ta del av ca 200 seminarier, föreläsningar, föreställningar, workshops, debatter och utställningar.  

Stadsbiblioteket, Götaplatsen 3 Göteborg
Riksarkivet, Arkivgatan 9 Göteborg
Artisten (Högskolan för Scen och Musik), Fågelsången 1 Göteborg

EuroPride Park
EuroPride Park ligger på Kungstorget i hjärtat av Göteborg. Där kan du hänga, träffa nya människor och uppleva nya saker. I parken står EuroPride Park Stage där du kan njuta av ett fullspäckat scenprogram varje dag under festivalen. I parken hittar du 40 utställare att besöka och besöka Valands restaurangområde för något att äta och dricka.  

EuroPride Park på Kungstorget öppettider
tisdag – torsdag kl 12:00-24:00
fredag - lördag kl 12:00-01:00
söndag kl 12:00-19:00

Official Nightclubs
När dagen blir till natt missa då inte våra officiella fester där festivalen fortsätter tills solen går upp på Clarion Post Hotel, Valand, Gretas och BeeBar. Se programmet för mer information om de olika festerna. Med festivalarmbandet får du minst 50% rabatt på inträdet till festerna.

EuroPride Parade
EuroPride Parade äger rum på lördagen den 18 augusti. Paraden startar på Heden och avslutar på Götaplatsen. Genom att delta kan vi tillsammans manifestera för alla människors lika värde, rättigheter och ett inkluderande samhälle fritt från fördomar och diskriminering runt om i världen inte bara i Sverige. Glöm inte att ta med vattenflaska och solkräm om det blir varmt.
Läs mer här.

Samling på Heden kl. 14.30
Paradstart kl. 15.30

EuroPride 2018 Officiella avslutningsceremoni
Väl uppe på Götaplatsen hålls EuroPride 2018 Officiella avslutningsceremoni med talare, musikframträdanden och överlämning av värdskapet av EuroPride till Vienna Pride som arrangerar EuroPride 2019. Det blir NRJ in the Park goes EuroPride och kvällen avslutas storslaget med en unik konsert med ikonerna Boy George & Cultur Club.

17.30 NRJ in the Park goes EuroPride 
20.30 EuroPride 2018 Official Closing Ceremony
21.15 Boy George & Culture Club

Human Rights Conference
Fredagen ​​den 17 augusti mellan 12.00-17.00 hålls en konferens om mänskliga rättigheter på Världskulturmuseet. Konferensen har ett internationellt fokus och fungerar som en mötesplats för utbyte av idéer och expertis. Delta i de många seminarier och samtal som hålls under dagen. För mer information och detaljer se programmet. Konferensen hålls på engelska. 

17 augusti kl. 12.00-17.00
Världskulturmuseet, Södra vägen 54

Tänk på miljön!
EuroPride 2018 tillsammans med Göteborgs Kulturkalas är ett hållbart evenemang. Det innebär att vi är extra hårda med allt som har med miljö och evenemanget att göra. Till exempel återvinns allt avfall som festivalen producerar, vi siktar mot att i minsta möjliga mån använda engångsartiklar. Flyers och dylikt får inte delas ut. Allt för att vara så klimatsmarta som möjligt - och det finns många sätt som du som besökare kan hjälpa till. Vi har världens bästa vatten direkt ur kranen – gör miljön en tjänst och ta med dig en vattenflaska och fyll den på någon utav alla vattenposter som finns utplacerade runt om på stan. Om du blir sugen på att pröva någon spännande mat från vår restauratör Valand i EuroPride Park eller från foodtrucksen på Basargatan - ta med dig en egen matlåda hemifrån och spara onödigt avfall och dessutom få 10% rabatt när du köper mat! 

Tillgänglighet
Lokalerna i EuroPride House som vi tillsammans med våra lokalpartners erbjuder till våra arrangörer är tillgängliga med rullstol, permobil, har stortoalett och hörslinga. På festivalplatserna, Göteplatsen, Lisebergs stora scen och EuroPride Park finns ramp tillgängligt och stortoaletter. Vi har en ledsagarpool om du behöver assistans eller någon som följer med dig på en programpunkt. Det är bara att höra av sig till volontar@westpride.se. Flera av våra programpunkter syntolkas och teckenspråkstolkas, de är märkta med motsvarande symbol i programtidningen och det går att filtrera programmet efter det på webben.

Infocentrum
Det är därför vi har två infocentrum som kan hjälpa dig svara på alla frågor som rör festivalen. Infocentrum i Nordstan öppnar 6 augusti och är öppet hela festivalen och Infocentrum på Milleniumplatsen (till höger om Stora Teatern) är öppen under festivalveckan där även Göteborgs Kulturkalas har sitt infocentrum. På infocentrumen hittar du programmet, våra gratis festivalarmband som ger halva priset på de programpunkter som tar inträde och rabatt i ett gäng butiker, salonger, museer och caféer som skapat erbjudanden tillsammans med oss. Läs om var festivalarmbandet ger rabatt här.  

--

Europride 2018 Gothenburg

A EuroPride is not a regular pride festival - it's bigger, more festive and provides space to to highlight the lives of LGBTQ+ people and lift more important issues that not only concern Sweden but the rest of Europe and the world. In addition to that, we collaborate with the Gothenburg Culture Festival that takes place at the same time we appear in each other's programs and on each other's stages. With a larger festival with more to see and more to do, it’s a lot to think about. But here you have some useful information and tips on how to take on the festival week in the best way possible!   
 

The program
The entire program for EuroPride 2018 Göteborg is available in Swedish and English, on our web where you can filter by day, place, category of activity and search for free text. The program is also found in our program magazine, which we publish together with Metro, our media partner. There you will also find the program for the Gothenburg Culture Festival which takes place at the same time as EuroPride 2018 Gothenburg – double the fun! Every day during the festival there is the daily program in today's Metro paper that you will find at all bus and tram stops around town. You'll find the program here.

EuroPride House 
EuroPride House is located in the area around Götaplatsen at Stadsbiblioteket, Riksarkivet and Artisten. There you can attend about 200 seminars, lectures, performances, workshops, debates and exhibitions.

Stadsbiblioteket (The City Library), Götaplatsen 3 Göteborg
Riksarkivet (The National Archives), Arkivgatan 9 Gothenburg
Artisten (Academy of Music and Drama), Fågelsången 1 Göteborg

EuroPride Park
EuroPride Park is located on Kungstorget in the heart of Gothenburg. There you can hang out, meet new people and experience new things. In the park we have EuroPride Park Stage where you can enjoy an exciting stage program every day during the festival. In the park you will find 40 exhibitors to visit and Valand´s restaurant area for something to eat and drink. 

EuroPride Park at Kungstorget opening hours
Tuesday - Thursday 12.00-24.00
Friday - Saturday 12.00-01.00
Sunday 12.00-19.00

Official Nightclubs
When the day turnes to night, do not miss our official parties where the festival continues until the sun rises at Clarion Post Hotel, Valand, Gretas and BeeBar. Check out the program for mor information on each party. With the festival bracelet you get a minimum of 50% discount on the entrance fee to the parties.

EuroPride Parade
EuroPride Parade takes place on Saturday, August 18th. The parade starts at Heden and ends at Götaplatsen. By participating, we can together manifest for equal rights and a divirse and inclusive society of all people, free from prejudice and discrimination around the world, not just in Sweden. Don't forget a water bottle and sunscreen if it gets hot.
 
Gathering at Heden 14.30
Parade starts 15.30

EuroPride 2018 Official Closing Ceremony
After the parade arrives to the Götaplatsen the EuroPride 2018 Official Closing Ceremony will be held with speakers, musical performances and the handing over of the hosting of EuroPride to Vienna Pride, which will host EuroPride 2019. It will be NRJ in the Park goes EuroPride and the evening ends with a unique concert with the icons Boy George & Cultur Club.

17.30 NRJ in the Park goes EuroPride 
20.30 EuroPride 2018 Official Closing Ceremony
21.15 Boy George & Culture Club

Human Rights Conference
A Human Rights Conference at Världskulturmuseet will take place between 12.00-17.00 on Friday, August 17. The conference has an international focus and works as a hub for exchanging ideas and expertise. Take part in the many seminars and talks during the day. For more information and details see the program. The conference is held i English. 

17 augusti kl. 12.00-17.00
Världskulturmuseet, Södra vägen 54

Think about the environment!
EuroPride 2018 together with the Gothenburg Culture Festival is a sustainable event. This means that we are extra strict with everything that concerns the environment and the event. For example, all waste produced by the festival is recycled och we aim to use single-use items as little as possible. Flyers and other items like that may not be distributed. There are many ways that you as a visitor can help. We have the world's best water right out of the tap - do the environment a favor and bring a water bottle and fill it on any of the water posts that are located around town. If you are looking to try some exciting food from Valand's restaurant area in EuroPride Park or from the food trucks on Basargatan - bring your own food box from home and save unnecessary waste and get 10% off when you buy food!

Accessibility  
The venues at EuroPride House that we offer to our organizers are accessible by wheelchair, electric wheelchair, accessible toilets and audio loop sets. At the festival areas Göteplatsen, Liseberg´s big stage and EuroPride Park ramp are availeble and accessible toilets. For the festival to be as enjoyable as possible, we provide a pool of accompanying persons if you need assistans or company to attend a program item. Several of our program items are audio descripted and sign language interpretered, they are marked with the corresponding symbol in the program magazine or filter the program on the web. E-mail volontar@westpride.se if you need accompanying. 

Information Centers
We have two Information Centers that can help you answer all the questions about the festival and everything around it. One Infomation Center in Nordstan opens August 6th and is open throughout the festival and one Information Center at Milleniumplatsen (to the right of the Stora Teatern) which we share with the Gothenburg Culture Festival is open during the festival week. At the Information Centers you will find the program, our free festival bracelet, which gives half the price of the program items that takes an entrance fee and discount at a bunch of shops, salons, museums and cafes that made offers together with EuroPride 2018. Read about where the festival bracelet gives a discount here.