KALLELSE TILL EXTRA ÅRSMÖTE

kl 18, 31 augusti, 2020

  • Facebook
  • Twitter
  • Utskriftsvänlig Sida
  • LinkedIn

2020-07-03 | Nyheter

West Prides styrelse kallar härmed alla medlemmar till extra årsmöte för val av ny valberedning samt fastställande av arbetsordning för valberedningen.

West Pride har som HBTQI-organisation ett särskilt ansvar att leva upp till den värdegrund och de ideal som föreningen verkar för. Alla förtroendevalda ska alltid uppleva sig hörda, sedda och blir respekterade för den de är. Ingen ska någonsin känna sig rädd eller för den delen riskera att utsättas för kränkande behandling. Den som får ett förtroendeuppdrag genom val av West Prides årsmöte har rätt att kunna utföra uppdraget utifrån sina förutsättningar. Enbart årsmötet kan besluta om tillsättningar eller avsättningar i valen av föreningens förtroendevalda.

Det har kommit till styrelsens kännedom att en ledamot i valberedningen har fått utstå kränkande behandling och dåligt bemötande. För att få en helhetsbild har styrelsen tagit del av skriftlig dokumentation men också träffat personen som upplever sig kränkt och mår oerhört dåligt av det hen upplevt. Styrelsen har också haft samtal med övriga valberedningen om det som inträffat.

Styrelsen ser mycket allvarligt på det som har skett.  Mot bakgrund av detta har styrelsen beslutat att kalla till ett extra årsmöte för val av ny valberedning, val av ny sammankallande till valberedningen och fastställande av arbetsordning för valberedningen.

Förslag till arbetsordning för valberedningen hittar du här.

NOMINERA
Du är välkommen att nominera personer till valberedningen.
Tänk på att personen ska vara medlem i West Pride, vara tillfrågad och ha tackat ja till nomineringen. Därefter kan du skicka in din nominering som ska innehålla namn, e-post och telefonnummer samt en kort motivering till varför årsmötet ska välja just den föreslagna personen.

Nomineringar till ny valberedning samt en sammankallande ska skickas till följande
e-postadress: nominering@westpride.se
Det går bra att nominera fram till årsmötesdagen den 31 augusti klockan 18:00.
Nomineringar kan även lämnas under det extra årsmötet, i samband med att valet förrättas.

Bifogat finns ett utkast till arbetsordning för valberedningen. I enlighet med beslut på senaste årsmötet ska arbetsordningen fastställas av årsmötet och därför kommer det extra årsmötet att fatta beslut i frågan. Det kommer att vara möjligt att lägga ändrings- och tilläggsyrkanden i samband med att arbetsordningen behandlas av årsmötet, därför utlyses ingen motionstid för arbetsordningen.

När: måndag 31 augusti 2020, kl. 18.00-19.00. Registrering från kl. 17.30.

Var: Återkommer med fysisk plats och hur en kan närvara digitalt
 

Anmäl dig till årsmötet senast den 24 augusti.

ANMÄL DIG HÄR

Dagordning för West Prides extra årsmöte 31 augusti

1. Årsmötets öppnande
2. Val av två justerare tillika rösträknare
3. Val av mötespresidium
3.1 Val av mötesordförande
3.2 Val av mötessekreterare
4. Frågan om det extra årsmötets stadgeenliga utlysande
5. Fastställande av röstlängd
6. Adjungeringar
7. Val av valberedare varav en sammankallande
8. Fastställande av arbetsordning för valberedningen
9. Extra årsmötets avslutande

Utdrag ur West Prides stadgar:
§7 Extra årsmöte
Extra årsmöte skall hållas för att behandla särskilda frågor om styrelsen, någon av revisorerna eller minst 10 % av samtliga medlemmar så begär. Sådan begäran skall inges skriftligen till styrelsen med förslag till föredragningslista. Extra årsmöte skall äga rum inom sex veckor efter det att begäran skett. Kallelsen skall vara medlemmarna tillhanda senast fyra veckor före extra årsmöte. Beslut får endast fattas i frågor som upptagits på den föredragningslista som skickats ut i samband med kallelsen.

Här hittar du West Prides stadgar i sin helhet.

Kontaktinformation

Emma Gunterberg Sachs, Verksamhetschef

Tel +46 725 792 320
e-post emma@westpride.se

Ny styrelse vald

På West Prides årsmöte den 31 mars 2020 valdes en ny styrelse för föreningen.Den 31 mars höll West Pride årsmöte där flera viktiga beslut fattades. Bland annat antogs en ny styrelse och valberedning valdes. West Pride vill tacka de tidigare medlemmarna i styrelse och...

läs mer