Idag presenterades Göteborgs stads första övergripande plan för jämställdhet. Den ska verka för att stadens tjänster och service ska vara likvärdiga för alla, oavsett kön. Presentationen skedde på konstmuseet och publiken fick ställa frågor

Planen som skrivits börjar gälla år 2019 och fortsätter fyra år framåt till år 2023. Den riktar in sig på strukturell könsdiskriminering och begränsande normer kring kön. Förhoppningen är att planen ska leda till att Göteborg blir en mer jämställd stad.

– Det går framåt, om än långsamt, säger Eva Kjellström, planeringsledare på stadsledningskontoret och ansvarig för planen i Göteborg.

Ett antal personer från publiken riktade kritik mot planen och ansåg att den inte var tillräckligt inkluderande då den utgår från ett tvåkönssystem. Med jämlikhet menar planen jämn fördelning av makt och inflytande mellan kvinnor och män. Den tar också upp ekonomisk jämställdhet, utbildning, hälsa samt mäns våld mot kvinnor. Planen påstås dock vara skriven för alla kön där icke-binära också inkluderas.

– Det finns en definition av vad jämställdhet är och den utgår från kvinnor och män, säger Eva Kjellström.Hon berättar att när en plan tas fram så måste den utgå från de definitioner som finns. Hon berättar att det blir en binär syn på könsidentitet och ser problemet i att det utesluter människor. Andra frågor som lyftes under presentationen var hur planen ska ta sig uttryck rent konkret. Eva berättar att det är viktigt att jobba med till exempel normkritik i skolan så att inte lärarna för över könsstereotypa normer.

Tillvägagångssättet har bland annat varit att personal i staden erbjuds olika utbildningar.

  • Det svåra är att få folk att hinna gå, det finns en tidsbrist, säger Eva Kjellström.Eva Kjellström berättar att planen är viktig för att få igång ett jämställdhetsarbete. Hon tror att det är en viktig ingång att börja titta på normer. Huruvida planen kommer att leda till goda resultat återstår att se.

– Det är inget som säger att detta är garanterat att lyckas, säger Eva Kjellström.

Text: Zelma Lundeström