Välkommen på årsmöte!

Nu är det två månader kvar till en av årets viktigaste händelser för West Pride, nämligen årsmötet där du som medlem kan vara med och påverka.

Du är också med och gör kompletteringsval till styrelsen, valberedning och revisorer. Dagordningen hittar du sist i kallelsen.

På årsmötet ska fem ledamöter väljas, varav två poster är ordförande och vice ordförande. Tre ersättare, två revisorer och personer till valberedningen ska väljas på ett år.

När: tisdagen 26 mars 2019, kl. 18. Registrering och fika från kl. 17.30.

Var: Riksarkivet, Arkivgatan 9, Göteborg

Hur: Gör skillnad! Lämna in motioner, nominera personer till styrelsen och ta del av årsmöteshandlingarna som publiceras på hemsidan senast två veckor före årsmötet.

Varför: Det är viktigt att föreningen styrs och utvecklas utifrån demokratiska principer. Det är på årsmötet som medlemmarna har möjlighet att påverka föreningen.

Nominera till styrelsen

Tveka inte med att nominera personer du vill se i West Prides styrelse till valberedningen.
Styrelsen väljs av årsmötet och är efter årsmötet föreningens högst beslutande organ. Styrelsen leder föreningens verksamhet, ansvarar för denna, för föreningens ekonomi och för att beslut fattade av årsmötet verkställs.

Att sitta i West Prides styrelse är ett ideellt uppdrag som kräver tid. Du gör det på din fritid och du får möjlighet att göra skillnad genom att bidra med det just du är bra på och tycker är roligt och att lära dig nya saker. 

Vi har styrelsemöten i två till tre timmar en gång i månaden. Mellan mötena arbetar vi med olika frågor för att utveckla verksamheten och stötta det löpande arbetet. Arbetet fördelar vi gemensamt utifrån intresse och tid. Styrelsen ska främst arbeta med de strategiska frågorna, utarbeta policys och följa upp verksamheten.

Vi söker dig som vill engagera dig och bidra till en fantastisk upplevelse det kommande året.

Du kan i år kandidera till ordinarie styrelseledamot och väljas på ett eller två år. Du kan också kandidera till ersättare, ersättare väljs alltid på ett år.

Skicka ett mejl till: valberedningen@westpride.se redan idag! Det går även bra att skicka nomineringar av valberedning till presidiet@westpride.se

Skriv motioner

En motion är ett förslag från en eller flera medlemmar till årsmötet och kan handla om vad som helst som rör föreningens verksamhet eller om West Pride som organisation. Motionen avslutas med en eller flera yrkanden (krav) som formuleras som att-satser.

Motionerna ska lämnas till styrelsen senast 26 februari. Det är för att styrelsen ska kunna göra kommentarer till motionen och för att motionen ska kunna skickas till alla medlemmar inför årsmötet. Motioner skickas till: styrelsen@westpride.se.

Anmäl dig till årsmötet

Anmäl dig senast till årsmötet den 24 mars så att vi kan beställa rätt mängd fika.
ANMÄL DIG HÄR

Glöm inte att betala medlemsavgiften

För att erhålla rösträtt på årsmöte ska medlem ha betalat stadgeenlig medlemsavgift senast två veckor före årsmötet, dvs 12 mars.

Alla som anmäler sig som volontär till West Pride 2019 blir medlemmar i föreningen West Pride för 2019 och kan rösta på årsmötet 27 mars. 

Medlemskap privatperson: 50 kr
Medlemskap organisation: 300 kr

Följ stegen för att bli medlem:
1. Betala in medlemsavgiften till bankgiro 317-6088 eller Swisha till 123 344 30 66.
2. Skicka ett mejl till info@westpride.se med namn, adress och telefonnummer.

DAGORDNING

1. Årsmötets öppnande
2. Val av två justerare tillika rösträknare
3.1 Val av mötesordförande
3.2 Val av mötessekreterare
4. Frågan om årsmötets stadgeenliga utlysande
5. Fastställande av röstlängd
6. Adjungeringar
7. Anmälan av övriga frågor
8. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse
9. Revisorernas berättelse
10. Fastställande av balans- och resultaträkning
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
12. Propositioner
Proposition om stadgeändring för upprättande av insamlingsverksamhet och 90-konto.
13. Motioner
14. Fastställande av verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret och i samband därmed medlemsavgifterna för kommande kalenderår
15. Val av styrelse:
15.1 Fastställande av antalet ledamöter och ersättare i styrelsen
15.2 Val av ordförande
15.3 Val av vice ordförande
15.4 Val av övriga ledamöter
15.5 Val av ersättare
16.1 Val av revisorer (inklusive eventuell auktoriserad)
16.2 Val av revisorsersättare
17. Val av valberedare varav en sammankallande
18. Fastställande av arvodering
19. Övriga frågor (ej beslutsfrågor)
20. Årsmötets avslutande