Efter att Sverigedemokraterna i januari ansökt om utställarplats i EuroPride Park i Göteborg, beslutade West Prides styrelse den 1 februari att avslå ansökan. Beslutet är grundat på att Sverigedemokraterna genom sitt agerande i Göteborgs Stad bryter mot West Prides värdegrund. Alla utställare och medverkande på festivalen måste stå bakom värdegrunden och inte bryta mot den. Sverigedemokraterna har uteslutande röstat emot alla förslag som rör hbtq-personers rättigheter i Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen i Göteborgs Stad. Att Sverigedemokraterna driver att stadens bidrag till West Pride ska upphöra har inte varit något avgörande skäl för beslutet.

Sverigedemokraterna har av Kulturkalaset bjudits in att delta i en nationell valdebatt kring hbtq-frågor ledd av Britt-Marie Mattsson under lördag den 18 augusti kl. 12.30 på scenen i EuroPride Park men tackat nej. De har dock valt att delta i de andra fem valdebatterna resten av dagarna under festivalen på samma scen och vid samma tid. Sverigedemokraterna är utställare på Kulturkalasets demokratitorg vid Stora Teatern.

Här är West Prides värdegrund:

Dessa värderingar ska genomsyra all verksamhet inom föreningen. Alla verksamma inom föreningen ska känna till och följa dem. Detta gäller även alla samarbetspartners och externa aktörer som på olika vis medverkar i festivalen.

1. West Pride ställer sig bakom FN:s Deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN:s Konvention om kvinnors rättigheter och FN:s Konvention om barnets rättigheter.

2. West Pride tar avstånd från all form av diskriminering och förtryck utifrån exempelvis etnicitet, kön, könsidentitet eller -uttryck, ålder, funktionalitet, sexuell läggning, sexualitet, trosuppfattning eller social tillhörighet.

3. West Pride värnar om ett samhälle utan våld och hot om våld.

4. West Pride är öppen för alla som delar ovanstående värderingar och respekterar den kultur som har sina rötter i homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras liv.

Lär mer om West Prides syfte, värdeord samt värdegrund här.

Göteborg den 8 augusti 2018

West Pride styrelse