Som medlem i West Prides förening kallas härmed till årsmötet. Nedan finner du dagordning, hur du skickar in motioner och nominerar till styrelsen. 

KALLELSE & DAGORDNING ÅRSMÖTE 2015
Datum och tid: 25 november kl.18:00
Plats: Artisten, sal Lingsalen

Förslag till dagordning i enlighet med stadgarna:
1. Årsmötets öppnande
2. Val av två justerare tillika rösträknare
3.1. Val av mötesordförande
3.2. Val av mötessekreterare
4. Frågan om årsmötets stadgeenliga utlysande
5. Fastställande av röstlängd
6. Adjungeringar
7. Anmälan av övriga frågor
8. Styrelsens verksamhets och ekonomiska berättelse
9. Revisorernas berättelse
10. Fastställande av balans och resultaträkning
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
12. Propositioner
13. Motioner
14. Fastställande av verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret och i samband därmed medlemsavgifterna för kommande kalenderår
15. Val av styrelse:
15.1. Fastställande av antalet ledamöter och ersättare i styrelsen
15.2. Val av ordförande
15.3. Val av kassör
15.4. Val av övriga ledamöter
15.5. Val av ersättare
16.1. Val av revisorer (inklusive eventuellt auktoriserad)
16.2. Val av revisorsersättare
17. Val av valberedare varav en sammankallande
18. Fastställande av arvode för styrelsen
19. Övriga frågor (ej beslutsfrågor)
20. Årsmötets avslutande

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 25 oktober 2015.
Skicka motioner till: ordf@westpride.se eller info@westpride.se märkt med motion i ämnesraden.

Det går att skicka via post till:
West Pride, c/o Brewhouse, Åvägen 24, 412 51 Göteborg

Som medlem kan du nominera personer till styrelsen.
Personen i fråga behöver ha tackat ja till nomineringen, och att hens mejladress och telefonnummer bifogas i mejl innan 10 oktober tillvalberedningen@westpride.se 

Följande val ska ske:
Ordförande för två år
Ledamöter för två år
Ersättare för ett år
Revisor (lekmanna) för 1 år
Revisorsersättare för 1 år