Om West Pride

Vår vision är en jämlik och inkluderande värld fri från fördomar och diskriminering.

Idé och syfte

​West Pride är en gratis kulturfestival som skapar trygga mötesplatser för hbtq-personer och som lyfter upp normkritik och hbtq-personers livssituation genom konst och kultur.

Festivalen riktar sig i första hand till hbtq-­personer i Göteborg och Västra Götalandsregionen, men även till en bredare allmänhet nationellt och internationellt. 

Vårt syfte är att synliggöra en mångfald av uttryck genom att samordna och arrangera konst och kultur. Vi skapar mötesplatser och arenor för kunskapsfördjupning, samtal, reflektion, attitydförändring och samhällspåverkan. Vi vill uppmuntra till ett öppet samhällsklimat som motverkar fördomar och diskriminering på grund av sexuell läggning, könsidentitet och/eller -­uttryck.

Genom våra arrangemang och samarbetspartners är vi en katalysator för positiv förändring lokalt och globalt. Genom att skapa mötesplatser för människor och organisationer kring konst, kultur och hbtq­frågor får festivalen effekter utanför sin avgränsade plats i tid och rum.

Värdeord

Gemenskap

West Pride sprider glädje. West Pride är en festival där människor kan mötas och ha roligt tillsammans. Vi erbjuder lustfyllda mötesplatser och tillsammanskänsla. Våra besökare ska känna sig stärkta i sin identitet och i sina livsval.

Öppenhet

​​På West Pride bemöts alla med respekt. Vi är välkomnande och ömsesidigt inkluderande. Här finns ett tillåtande klimat där debatter och ifrågasättande får ta plats. Här skapas nya möten.

Tillgänglighet

Alla ska kunna vara med på och ta del av West Pride. Vårt mål är en nolltolerans mot icke-tillgänglighetsanpassade lokaler och vi erbjuder programpunkter som är tillgängliga utifrån funktionalitet och språk. West Pride är också gratis och öppet för alla som delar våra värderingar.

Engagemang

West Pride vill göra skillnad året om. Vi vill uppmuntra till ett engagemang som sträcker sig utanför festivalens tid och rum. West Pride förändrar attityder och verkar ur ett normkritiskt perspektiv för ett hållbart samhälle. Vi är solidariska med andra delar av världen. West Pride ger aldrig upp.

Nyskapande

På West Pride erbjuds konst och kultur av hög kvalitet. Våra besökare ska inspireras, överraskas, utvecklas och förhoppningsvis provoceras. Utbudet av konst och kultur har en bredd och andas mod och nytänk. Det ska finnas utrymme att utmanas i sin syn på konst och kultur.

Grundläggande värderingar

Dessa värderingar ska genomsyra all verksamhet inom föreningen. Alla verksamma inom föreningen ska känna till och följa dem. Detta gäller även alla samarbetspartners och externa aktörer som på olika vis medverkar i festivalen.

1. West Pride ställer sig bakom FN:s Deklaration om de mänskliga rättigheterna och FN:s Konvention om barnets rättigheter.

2. West Pride tar avstånd från all form av diskriminering och förtryck utifrån exempelvis etnicitet, kön, könsidentitet eller -uttryck, ålder, funktionalitet, sexuell läggning, sexualitet, trosuppfattning eller social tillhörighet.

3. West Pride tar avstånd från all form av olaglig våldsanvändning och hot om våld.

4. West Pride uppmuntrar till ett öppet debattklimat, solidaritet och samverkan.

5. West Pride är öppen för alla som delar ovanstående värderingar och respekterar den kultur som har sina rötter i homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queers liv.

I rapporten från 2015 kan du läsa mer om arbetet inför och under förra årets festival. 

Bli medlem

Bli medlem i West Pride genom att betala medlemsavgiften på 317-6088 och skicka sedan ett mejl till info@westpride.se med namn, adress och telefonnummer.

Privatperson: 50 kr
Organisation: 300 kr

Stolt samarbete

En förutsättning för att vara samarbetspartner/sponsor till West Pride är att stå bakom West Prides målsättning om alla människors lika värde och att förbättra situationen för hbtq-personer. Sponsorer/samarbetspartner ska förbinda sig att under festivaltiden utsmycka sina lokaler etc. med regnbågsflaggor/symboler (de sex regnbågsfärgerna röd, orange, gul, grön, blå, lila).

Målsättningen är att alla samarbetspartners ska ge ett mervärde till West Prides besökare och att i möjligaste mån erbjuda aktiviteter utan avgift. I de fall då entréavgifter tas ut ska West Prides besökare alltid få någon form av rabatt. Styrelsen ansvarar för att besluta om policy för stolt samarbete där former och nivåer av samarbete/sponsring regleras.

Så här funkar festivalen

  • West Pride är en paraplyorganisation som välkomnar alla arrangörer som ställer sig bakom festivalens värdegrund att delta med arrangemang under vårt gemensamma program. Varje enskild arrangör står som ansvarig för sitt egen programpunkt och dess innehåll.
  • West Pride har som uppgift att skapa en infrastruktur av lokaler och teknik som olika kulturutövare fyller. Festivalen har även som uppgift att samordna programpunkterna, men det är alltså varje enskild aktör som själva som står ansvarig för att genomföra sina programpunkter.
  • För att delta i programmet gör du en programanmälan på hemsidan, kolla här >
  • West Pride arrangerar ”själv” Regnbågsparaden, invigningen samt avslutning. Övriga programpunkter står alla ni härliga arrangörer för.
  • Festivalen kan inte ge ekonomiskt stöd för några arrangemang, resor eller artister.
  • Festivalen ordnar lokaler för er som vill anordna en föreläsning eller liknande programpunkt och inte har en egen lokal. Vi hjälper dig med teknik och dylikt i möjligaste mån.
  • Festivalen organiserar också Regnbågsparken där du som organisation kan hyra ett tält eller du som artist kan få uppträda på vår scen. Du får inget gage – men en glad publik och även här står vi för teknik i möjligaste mån.
  • Som arrangör får du själv ansvara för att rapportera till Stim. Mer information hittar du på deras hemsida, www.stim.se

Styrelse

Kontakta alla i styrelsen: styrelsen@westpride.se. Använd adressen om du har frågor som rör styrelsens arbete. För frågor kring festivalens verksamhet, vänligen kontakta kansliet.

Styrelse ordinarie ledamöter
Tasso Stafilidis, ordförande 
Tobias Björk, 1:a vice ordförande 
Liana Sjölund, 2:a vice ordförande 
Lars Gårdfeldt, ledamot 
Tage Carlsson, ledamot 
Johanna Andersson, ledamot 
Frida Holmqvist, ledamot 
Anders Spegel, första ersättare 
Erik Ljungkvist, andra ersättare 
Richard Brodd, tredje ersättareot
 

Valberedning
Kaj Heino, sammankallande
​Waldemar Wrangel
Maria Jern
Patrik Nordin

Revisorer
Jonas Jonasson, auktoriserad revisor.
Håkan Eriksson, revisor
Ronny Johansson, revisorsersättare.